آدرس ارسال کننده ناشناس است. Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBrowser/11.0.5.850 U3/0.8.0 Mobile Safari/534.30
دبیرستان هیئت امنایی شهید دستغیب - مدرسه هوشمند

تابلو اعلانات

مطالب آموزشی

پذیرفته شدگان مرحله اول المپیاد های علمی کشور1402-1401

پذیرفته شدگان مرحله استانی مسابقات انرژی های نوین(گرایش سازه های سبز) 1402-1401

 

 

 

بلوار سجاد، بزرگمهر جنوبی 13، یاسمن14، انتهای کوچه

دبیرستان هیئت امنایی شهید دستغیب