تابلو اعلانات

مطالب آموزشی

پذیرفته شدگان مرحله اول المپیاد های علمی کشور1402-1401

پذیرفته شدگان مرحله استانی مسابقات انرژی های نوین(گرایش سازه های سبز) 1402-1401

 

 

 

بلوار سجاد، بزرگمهر جنوبی 13، یاسمن14، انتهای کوچه

دبیرستان هیئت امنایی شهید دستغیب