دپارتمان فیزیک دبیرستان هیئت امنایی شهید دستغیب

استاد محمدرضا اشرافیان

دبیر فیزیک

استاد محمدرضا عزیززاده

دبیر فیزیک

استاد علی آکی

دبیر فیزیک


تاریخ انتشار: 1401/04/22