دپارتمان شیمی دبیرستان هیئت امنایی شهید دستغیب

استاد علیرضا رضایی سراب

دبیر شیمی

استاد سید محمود مرتضوی

دبیر شیمی

استاد مجید شریفیان

دبیر شیمی

استاد مرتضی رضایی گروی

دبیر شیمی


تاریخ انتشار: 1401/04/22