دپارتمان ریاضی دبیرستان هیئت امنایی شهید دستغیب

استاد علی محمد داوری

دبیر ریاضی

استاد موسی تقی پور

دبیر ریاضی

استاد مهدی عشرتی

دبیر ریاضی

استاد سعید کیانی

دبیر ریاضی

استاد سید مجتبی مشکانی

دبیر ریاضی


تاریخ انتشار: 1401/04/22