دپارتمان زیست شناسی دبیرستان هیئت امنایی شهید دستغیب

استاد محمد رحیم یاسایی

دبیر زیست شناسی

استاد سید مجید رضوی ناظری

دبیر زیست شناسی

استاد جواد ولایتی

دبیر زیست شناسی


تاریخ انتشار: 1401/04/22