دپارتمان تربیت بدنی دبیرستان هیئت امنایی شهید دستغیب

استاد سید مرتضی معاشری

دبیر تربیت بدنی

استاد یاسر کهندلان

دبیر تربیت بدنی


تاریخ انتشار: 1401/04/22