مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پایه دهم

شماره کارت مجازی، شماره حساب و تلفن دبیرستان هیئت امنایی شهید دستغیب

بلوار سجاد، بزرگمهر جنوبی 13، یاسمن14، انتهای کوچه

دبیرستان هیئت امنایی شهید دستغیب


تاریخ انتشار: 1401/04/31