دپارتمان زبان و ادبیات فارسی دبیرستان هیئت امنایی شهید دستغیب

استاد غلامرضا آشوری

دبیر زبان و ادبیات فارسی

استاد حسین عصاریان

دبیر زبان و ادبیات فارسی

استاد علی آراسته

دبیر زبان و ادبیات فارسی


تاریخ انتشار: 1401/04/22